صدا و ویژگی‌های آن

صدای‌های غیر موسیقیایی (non-mosical): به صداهایی گفته می‌شود که ارتعاشات نامنظم داشته باشند.

صداهای موسیقیایی (Musical sound): به صداهایی گفته می‌شود که متناوب هستند و ارتعاشات منظمی دارند.

ویژگی صداها

1_ صداهایی که نازک‌تر هستند «زیر» و صداهایی که کلفت‌تر هستند «بم» نامیده می‌شوند. این ویژگی بین صداها را «زیرایی» می‌گویند.

2_تفاوت قوت و ضعف بین دو صدا را «شدت» می‌گویند.

3_ تفاوت یک صدای طولانی با یک صدای کوتاه را از نظر زمانی «دیرند» می‌گویند.

4_ کیفیتی که تو صدای یکسان از دو ساز غیر مشابه مانند ویولن و پیانو را متفاوت نشان می‌دهد «طنین» یا «رنگ صوتی» نامیده می‌شود.

برگرفته شده از کتاب تئوری موسیقی کمال پورتراب