پکیج کوک پیانو

پکیج کاملی از تجهیزات مورد نیاز برای تنظیم و رگلاژ بهینه پیانو های آکوستیک

پیانو آکوستیک نیاز به کوک شدن دارد که بدون آچار و سایر تجهیزات مقدور نیست.

آچار کوک پیانو و میوت های مخصوص

تلفن خرید پکیج کوک پیانو از 6 تکه تا 39 تکه : ۶۶۷۲۰۸۸۱ – ۶۶۷۳۵۶۶۸